Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT TB về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 35. Thông báo thay đổi nhân sự

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 33. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 32.CBTT Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử TVHĐQT, BKS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 31.CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 31. Tài liệu họp ĐHĐCHĐ bất thường năm 2022 Ban cung cap thong tin 1. TOT – Giay de cu thanh vien HDQT, BKS 2. TOT – Giay de nghi ung cu thanh vien HDQT, BKS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 30. TB mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 27. Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 26.Thông báo Về ngày đang ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức