Chi tiết  vui lòng xem file đính kèm 63 2023 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 61 2023 Danh sách đề cử thành viên HĐQT

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 54 2023 Thông báo số 3206.TB-SGDHN ngày 25.09.2023 Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty cổ phần Transimex Logistics MCKTOT

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 50 2023 Quyết định số 925.QĐ-SGDHN ngày 11.09.2023 Về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần Transimex Logistics

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 46 2023 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn, cổ phiếu quỹ

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 45 2023 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán ngày 30 08 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 42 2023 Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 41 2023 TB Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 35 2023 TB phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 29 2023 TB thay đổi nhân sự

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức