Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 27. Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 26.Thông báo Về ngày đang ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 25.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 24.Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Minh Tuấn

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 22.Bảng cung cấp thông tin về quản trị Cty & danh sách cổ đông lớn

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 21.Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 16.CBTT.Phieu lay y kien co dong_Phieu bieu quyet_Du thao NQ

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm NQ ĐHCĐ thường niên năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tài liệu đại hội đồng thường niên 2022

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức