Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 35. Thông báo thay đổi nhân sự

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 33. Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 32.CBTT Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử TVHĐQT, BKS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 31.CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 31. Tài liệu họp ĐHĐCHĐ bất thường năm 2022 Ban cung cap thong tin 1. TOT – Giay de cu thanh vien HDQT, BKS 2. TOT – Giay de nghi ung cu thanh vien HDQT, BKS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 30. TB mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 27. Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 26.Thông báo Về ngày đang ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 25.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 24.Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Minh Tuấn

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức