Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 27. Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 26.Thông báo Về ngày đang ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 25.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 24.Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Minh Tuấn

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 22.Bảng cung cấp thông tin về quản trị Cty & danh sách cổ đông lớn

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 21.Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT_GPKD_01072022(2)

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Thay đổi thông tin doanh nghiệp

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 16.CBTT.Phieu lay y kien co dong_Phieu bieu quyet_Du thao NQ

Ngày 26/03/2022, Công ty Cổ phần Vận tải Transimex  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại hội trường Transimex SHTP và bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2 (2022 – 2027 )cũng như thông qua nhiều tờ trình quan trọng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty….

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức