Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 01 2024 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.2024.NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 09.01.2024

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 02 2024 NQ 01.2024.NQ.HDQT-TOT

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 62 2023 NQ 22.2023.NQ.HDQT-TMSLOGS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 60 2023 NQ 21.2023.NQ.HDQT-TMSLOGS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 58 2023 NQ 20.NQ.HDQT-TMSLOGS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 56 2023 NQ 19.NQ.HDQT.TOT-2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 53 2023 NQ 18.NQ.HDQT.TOT-2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 51 2023 NQ 16.NQ.HDQT.TOT-2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 52 2023 NQ 17.NQ.HDQT.TOT-2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 49 2023 NQ 16.NQ.HDQT.TOT-2023

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức