Chi tiết vui lòng xem file Transimex Logistics – Dieu le Cong ty

Chi tiết vui lòng xem file Transimex Logistics – Quy che noi bo ve quan tri cong ty

Chi tiết vui lòng xem file Transimex Logistics – Quy che hoat dong cua HDQT

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Điều lệ Công ty cổ phần Transimex Logistics 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX LOGISTICS 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 4.Quy che hoat dong cua BKS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 3.Quy che hoat dong cua HDQT

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 03. Dieu le Cong ty

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức