Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 01 2024 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.2024.NQ.ĐHĐCĐ-TOT ngày 09.01.2024

Chi tiết  vui lòng xem file đính kèm 63 2023 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 64 2023 Du thao Nghi quyet DHDCD

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 61 2023 Danh sách đề cử thành viên HĐQT

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 26 2023 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 02-NQ.ĐHĐCĐ-TOT-2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT Đính chính NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 10 2023 Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức