Ngày 17/09/2022, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics – Lô BT, Đường D2, Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh, Phường Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí MinhCông ty, Cổ phần Transimex Logistics đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội đã thông qua: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 7 tháng đầu năm 2022 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong 5 tháng cuối năm 2022,các tờ trình  về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị,miễn nhiệm và bầu lại thành viên Ban kiểm soát, thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, triển khai thực hiện phương án nhận chuyển nhượng tài sản, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022, điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh cùng một số nội dung khác.

Tất cả các nội dung của Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện sự đồng thuận, tập trung cũng như sự tin tưởng của Cổ đông với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Transimex Logistics.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức