Ngày 26/03/2022, Công ty Cổ phần Vận tải Transimex  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại hội trường Transimex SHTP và bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2 (2022 – 2027 )cũng như thông qua nhiều tờ trình quan trọng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty….

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm NQ ĐHCĐ thường niên năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 19. To trinh thong qua chu truong Dau tu thue mua dat tai KCN binh chieu

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 10. To trinh phan phoi loi nhuan 2021 va Ke hoach phan phoi loi nhuan nam 2022  

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 4. Quy che de cu, bau cu, ung cu thanh vien HDQT, Ban kiem soat

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 17. Du thao Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tài liệu đại hội đồng thường niên 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Thu moi hop, giay tham du, uy quyen DHDCDTN2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức