Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 27. CBTT NQ hủy giao dịch tại sàn Upcom

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. DU THAO NGHI QUYET DAI HOI CO DONG 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT NGHI QUYET HDQT SO 19 NGAY 24.02.2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. CBTT NGHI QUYET DAI HOI THUONG NIEN 2020.docx

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT NQHDT 14NK1 NGAY 18.02.2020

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 13-NK1-NQHDT thong bao dai hoi 2020 ngay 10.01.2020

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT NQ DAI HOI CO DONG THUONG NIEN 2019

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Download File

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Nghi quyet DHDCD thuong nien 2018

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT NGHI QUYET SO 05NQHDQT NK1 24.03.2018

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Transimex

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức