Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 16.CBTT.Phieu lay y kien co dong_Phieu bieu quyet_Du thao NQ

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm NQ ĐHCĐ thường niên năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm tài liệu đại hội đồng thường niên 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Thu moi hop, giay tham du, uy quyen DHDCDTN2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Quy chế bầu cử, ứng cử BKS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Dự thảo quy chế hoạt động của BKS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Transimex

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức